نخستین رسانه تخصصی مشاوره ایران

روانشناسی چیست؟

روانشناسی، مطالعه علمی رفتار و فرایندهای روانی است. منظور از «رفتار» همهٔ حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهدهٔ مستقیم و غیرمستقیم است، و منظور از «فرایندهای روانی»، فرآیندهایی همچون: احساس، ادراک، افکار، هوش، شخصیت، هیجان، انگیزش و حافظه است. روانشناسی دانش ذهن و رفتار است و پدیده‌های هوشیار و ناهوشیار را مطالعه می‌کند. مشاور این رشته به مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان و عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند می پردازد. همچنین به توصیف شخصیت، ادراک، هیجانات، شناخت، توجه و سایر عوامل روانی در انسان می‌پردازد.

دنیای روانشناسی بسیار وسیع است که در زیر به معرفی برخی از حوزه های آن می‌پردازیم:

روانشناسی بالینی